Tuesday, 21 February 2017

Andra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madya Pradesh, Maharashtra, Manipur

Andra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madya Pradesh, Maharashtra, Manipur
Read More »

states and capitals of india

Andra Pradesh
Hyderabad
Arunachal Pradesh
Itangar
Assam
Dispur
Bihar
Patna
Chhattisgarh
Raipur
Goa
Panaji
Gujarat
Gandhinagar
Haryana
Chandigarh
Himachal Pradesh
Shimla
Jammu and Kashmir
Srinagar and Jammu
Jharkhand
Ranchi
Karnataka
Bangalore
Kerala
Thiruvananthapuram
Madya Pradesh
Bhopal
Maharashtra
Mumbai
Manipur
Imphal
Meghalaya
Shillong
Mizoram
Aizawi
Nagaland
Kohima
Orissa
Bhubaneshwar
Punjab
Chandigarh
Rajasthan
Jaipur
Sikkim
Gangtok
Tamil Nadu
Chennai
Tripura
Agartala
Uttaranchal
Dehradun
Uttar Pradesh
Lucknow
West Bengal
Kolkata
Read More »